EDW #9: stage => edw – działający przykład

Jak mawia Wieszcz, prędzej czy później nadchodzi taki czas, że trzeba albo zacząć srać, albo opuścić wychodek.

Dotychczas napisałem już osiem części poradnika o hurtowniach danych, a tak naprawdę żadnych konkretów. Dziś więc czas na pokazanie działającego, kompletnego przykładu.

Przykład będzie naprawdę prościutki. Głównie dlatego, że jestem leniwy, ale oficjalnie po to, żeby nie zanudzić Czytelników. O ile w ogóle jest ich więcej niż jeden.

Zanim zaczniemy, kilka założeń wstępnych:

 1. Wszystko odbywa się w jednej bazie danych
 2. Poszczególne warstwy hurtowni "siedzą" w osobnych schemas, nazwanych odpowiednio: stage, landing, xref, edw, dmarts (tej ostatniej schema nie będziemy jeszcze używać)
 3. Mamy już dane załadowane do warstwy stage

Warunek numer 3 postaram się zapewnić na samym początku - wygenerujemy sobie kilka przykładowych rekordów do warstwy stage. W rzeczywistości rekordy będą spływać do stage z zewnętrznych systemów źródłowych, za pomocą osobnego ETL-a.

OK, lecimy.

Najpierw stworzymy sobie tabele w warstwie stage i wypełnimy je przykładowymi danymi:

IF NOT EXISTS ( SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'stage' )
  EXEC sys.sp_executesql N'CREATE SCHEMA stage'
GO

IF NOT EXISTS ( SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID('stage.s_crm_klient') AND type = 'U')
    CREATE TABLE stage.s_crm_klient (
       klient_id INT NOT NULL
      , klient_imie NVARCHAR(MAX) NULL
      , klient_nazwisko NVARCHAR(MAX) NULL
      , klient_nr_vat VARCHAR(20) NOT NULL
      , src_system_id SMALLINT NOT NULL
      )
GO

IF NOT EXISTS ( SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID('stage.s_fakt_client') AND type = 'U')
    CREATE TABLE stage.s_fakt_client (
       id INT NOT NULL
      , client NVARCHAR(300) NULL
      , rating CHAR(1) NULL
      , vatno NCHAR(10) NULL
      , src_system_id SMALLINT NULL
      )

TRUNCATE TABLE stage.s_crm_klient;
TRUNCATE TABLE stage.s_fakt_client;

INSERT stage.s_crm_klient(klient_id, klient_imie, klient_nazwisko, klient_nr_vat, src_system_id)
VALUES  ( 1, N'Jan', N'Kowalski', N'PL12983764', 1)
		,( 2, N'Adam', N'Malinowski', N'PL16239487', 1)
		,( 3, N'Grzegorz', N'Brzęczyszczykiewicz', N'PL23087893', 1)
GO

INSERT stage.s_fakt_client(id, client, rating, vatno, src_system_id)
VALUES	 ( 9812, N'John Smith', N'A', N'GB90418273', 2)
		, ( 4536127, N'Adele O''Reilly', N'B', N'IE43998237', 2)
		, ( 912398, N'Jan Kowlaski', N'C', N'PL12983764', 2)
GO

Oprócz tego potrzebujemy również tabeli z listą systemów źródłowych, wraz z ich kodami, identyfikatorami oraz priorytetami:

IF NOT EXISTS ( SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID('dbo.system') AND type = 'U')
  CREATE TABLE dbo.system (
     id BIGINT NOT NULL
    , kod VARCHAR(5) NOT NULL
    , nazwa VARCHAR(30) NOT NULL
    , priorytet SMALLINT NOT NULL
    , CONSTRAINT PK_system PRIMARY KEY CLUSTERED ( id )
    )
GO

INSERT dbo.system( id, kod, nazwa, priorytet )
VALUES  ( 1, N'CRM', N'Dynamix', 10 )
		, ( 2, N'FAKT', N'Faktury Etc Limited', 20)
GO

Będziemy również potrzebowali sekwencji, do generowania unikalnych wartości identyfikatorów technicznych w XREF / EDW:

CREATE SEQUENCE edw.SEQ_ID AS BIGINT
	START WITH 1
	INCREMENT BY 1
	MINVALUE -9223372036854775808
	MAXVALUE 9223372036854775807
	NO CACHE 

Mamy więc dwa systemy źródłowe: CRM i FAKT, i z każdego z nich po jednej tabeli w warstwie stage. Zauważmy, że w tabeli pochodzącej z systemu FAKT nazwisko Jana Kowalskiego zostało niechcący przekręcone. Zauważmy też, że system FAKT ma większą wartość w kolumnie [priorytet]. Przyjmiemy, że mniejszy priorytet oznacza pierwszeństwo (a więc system CRM "wygrywa" z systemem FAKT w przypadku, kiedy rekordy dotyczące tego samego klienta przyjdą z obydwu systemów).

W pierwszej kolejności utworzymy sobie tabele w warstwie landing oraz xref:

IF NOT EXISTS ( SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID('landing.L_KLIENT') AND type = 'U' )
  CREATE TABLE landing.L_KLIENT (
     crm_klient_id INT NULL
    , crm_klient_imie NVARCHAR(MAX) NULL
    , crm_klient_nazwisko NVARCHAR(MAX) NULL
    , crm_klient_nr_vat NVARCHAR(50) NULL
    , fakt_id INT NULL
    , fakt_client NVARCHAR(300) NULL
    , fakt_rating CHAR(1) NULL
    , fakt_vatno NVARCHAR(20) NULL
    , klient_nr_vat NVARCHAR(50) NULL
    , klient_nazwa NVARCHAR(300) NULL
    , src_system_id SMALLINT NOT NULL
    )
GO

IF NOT EXISTS ( SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID('xref.X_KLIENT') AND type = 'U' )
    CREATE TABLE xref.X_KLIENT (
       ID BIGINT NULL
      , crm_klient_id INT NULL
      , crm_klient_imie NVARCHAR(MAX) NULL
      , crm_klient_nazwisko NVARCHAR(MAX) NULL
      , crm_klient_nr_vat NVARCHAR(50) NULL
      , fakt_id INT NULL
      , fakt_client NVARCHAR(300) NULL
      , fakt_rating CHAR(1) NULL
      , fakt_vatno NVARCHAR(20) NULL
      , klient_nr_vat NVARCHAR(50) NULL
      , klient_nazwa NVARCHAR(300) NULL
      , src_system_id SMALLINT NOT NULL
      )
GO

IF NOT EXISTS ( SELECT * FROM sys.indexes WHERE object_id = OBJECT_ID('xref.X_KLIENT') AND name = 'NCI01_X_KLIENT' )
	CREATE NONCLUSTERED INDEX NCI01_X_KLIENT ON xref.X_KLIENT(ID, klient_nr_vat, src_system_id)
  INCLUDE (klient_nazwa)	
GO

Następnie napiszemy sobie procedurę wypełniającą danymi tabelę LANDING.L_KLIENT, za pomocą danych ze stage:

IF OBJECT_ID('landing.pop_l_klient') IS NULL
  EXECUTE('CREATE PROCEDURE landing.pop_l_klient AS SELECT 1 dummy;');
GO

ALTER PROCEDURE landing.pop_l_klient
AS
  SET NOCOUNT ON

  DELETE FROM landing.L_KLIENT
  WHERE  src_system_id = 1

  INSERT INTO landing.L_KLIENT
      ( crm_klient_id
      , crm_klient_imie
      , crm_klient_nazwisko
      , crm_klient_nr_vat
      , klient_nr_vat
      , klient_nazwa
      , src_system_id
      )
      SELECT sck.klient_id
         , sck.klient_imie
         , sck.klient_nazwisko
         , sck.klient_nr_vat
         , sck.klient_nr_vat
         , sck.klient_imie + ' ' + sck.klient_nazwisko
         , sck.src_system_id
      FROM  stage.s_crm_klient sck

  DELETE FROM landing.L_KLIENT
  WHERE  src_system_id = 2
  INSERT INTO landing.L_KLIENT
      ( fakt_id
      , fakt_client
      , fakt_rating
      , fakt_vatno
      , klient_nr_vat
      , klient_nazwa
      , src_system_id
      )
      SELECT sfc.id
         , sfc.client
         , sfc.rating
         , sfc.vatno
         , sfc.vatno
         , sfc.client
         , sfc.src_system_id
      FROM  stage.s_fakt_client sfc

Kolejnym krokiem jest wypełnienie tabeli XREF.X_KLIENT danymi z warstwy landing, z uwzględnieniem (być może) istniejących danych w tabeli docelowej EDW.KLIENT. To najbardziej skomplikowany kawałek logiki: najpierw kopiujemy dane z landing, potem przepisujemy już istniejące ID z EDW, następnie - używając klucza biznesowego (w tym przypadku: numer VAT) - wypełniamy brakujące ID.

IF OBJECT_ID('xref.pop_x_klient') IS NULL
  EXECUTE('CREATE PROCEDURE xref.pop_x_klient as SELECT 1 dummy;');
GO

ALTER PROCEDURE xref.pop_x_klient
AS
  TRUNCATE TABLE xref.X_KLIENT;

  INSERT INTO xref.X_KLIENT
      SELECT NULL
         , *
      FROM  landing.L_KLIENT

  UPDATE tgt
  SET   tgt.ID = src.ID
  FROM  xref.X_KLIENT tgt
  JOIN  edw.KLIENT src ON src.NR_VAT = tgt.klient_nr_vat;

  IF OBJECT_ID('tempdb..#klient') IS NOT NULL
    DROP TABLE #klient

  SELECT CONVERT(BIGINT, NULL) ID
     , xk.klient_nr_vat
  INTO  #klient
  FROM  xref.X_KLIENT xk
  WHERE  xk.ID IS NULL
  GROUP BY xk.klient_nr_vat

  UPDATE #klient
  SET   ID = NEXT VALUE FOR edw.SEQ_ID

  UPDATE tgt
  SET   tgt.ID = src.ID
  FROM  xref.X_KLIENT tgt
  JOIN  #klient src ON tgt.klient_nr_vat = src.klient_nr_vat

  DROP TABLE #klient;

Tu mała uwaga: w przypadku MSSQL niestety nie ma możliwości zapisania danych bezpośrednio z sekwencji do tabeli XREF.X_KLIENT dla więcej niż jednego rekordu (nie można używać NEXT VALUE FOR w przypadku agregacji), dlatego musimy posiłkować się dodatkową tabelą tymczasową #klient. W przypadku Oracle takie ograniczenie nie występuje.

Kolejnym, ostatnim już krokiem, jest zapisanie danych do tabeli EDW.KLIENT:

IF OBJECT_ID('edw.pop_klient') IS NULL
  EXECUTE('CREATE PROCEDURE edw.pop_klient as SELECT 1 dummy;');
GO

ALTER PROCEDURE edw.pop_klient
AS
	SET NOCOUNT ON
  ; WITH  q1
       AS ( SELECT  ID
             , SUM(src_system_id) src_sys
          FROM   xref.X_KLIENT
          GROUP BY ID) ,
      q2
       AS ( SELECT  src.ID
             , src.klient_nr_vat
             , src.klient_nazwa
             , q1.src_sys
             , s.priorytet
          FROM   xref.X_KLIENT src
          JOIN   dbo.system s ON src.src_system_id = s.id
          JOIN   q1 ON src.ID = q1.ID) ,
      q3
       AS ( SELECT  q2.ID
             , q2.klient_nr_vat
             , q2.klient_nazwa
             , q2.src_sys
             , q2.priorytet
             , ROW_NUMBER() OVER ( PARTITION BY q2.klient_nr_vat ORDER BY q2.priorytet ) rn
          FROM   q2)
    MERGE edw.KLIENT tgt
    USING
      ( SELECT  *
       FROM   q3
       WHERE   q3.rn = 1 ) src
    ON tgt.ID = src.ID
    WHEN MATCHED THEN
      UPDATE SET
          tgt.NR_VAT = src.klient_nr_vat
         , tgt.NAZWA = src.klient_nazwa
         , tgt.SRC_SYSTEM = src.src_sys
    WHEN NOT MATCHED BY TARGET THEN
      INSERT
      VALUES ( src.ID
          , src.klient_nr_vat
          , src.klient_nazwa
          , src.src_sys
          ) ;

Dobrze byłoby teraz uruchomić cały ten kod:

EXECUTE landing.pop_l_klient
EXECUTE xref.pop_x_klient
EXECUTE edw.pop_klient

W ten oto sposób otrzymaliśmy kompletne (acz bardzo prościutkie) rozwiązanie EDW, przekształcające "surowe" dane z warstwy stage do "ładnych" danych w warstwie EDW.

Zobaczmy teraz na to całościowo: co siedzi w poszczególnych tabelach po zakończeniu procesu?

edw-01

Widzimy na przykład, że w warstwie xref obydwa rekordy Jana Kowalskiego dostały to samo ID (51).

Zróbmy teraz mały eksperyment: zmieńmy priorytety systemów źródłowych w taki sposób, żeby FAKT "wygrywał" z CRM w razie "konfliktu":

UPDATE dbo.system
SET   priorytet = 30
WHERE  kod = 'CRM'

EXECUTE landing.pop_l_klient
EXECUTE xref.pop_x_klient
EXECUTE edw.pop_klient

SELECT *
FROM  edw.KLIENT

edw-02

Jak widać nazwa "Jan Kowalski" została teraz zastąpiona nazwą "Jan Kowlaski", ponieważ system FAKT "wygrał" z CRM. Przywróćmy rzeczy do "normalności":

UPDATE dbo.system
SET   priorytet = 10
WHERE  kod = 'CRM'

EXECUTE landing.pop_l_klient
EXECUTE xref.pop_x_klient
EXECUTE edw.pop_klient

SELECT *
FROM  edw.KLIENT

edw-03

Jak widać sprawy powróciły do "normalności", zgodnie z oczekiwaniem

Za tydzień omówimy sobie przedostatnią warstwę EDW, czyli Data Marts. Stay tuned!

2 komentarze

  1. O, nie wiedziałem. Chwilowo nie mam tego jak sprawdzić, ale z BOL wynika, że OVER w przypadku NEXT VALUE FOR dotyczy wyłącznie kolejności nadawania identyfikatorów. O grupowaniu nic nie ma. Ale sprawdzę i dam znać.

Leave a Comment

Komentarze mile widziane.

Jeżeli chcesz do komentarza wstawić kod, użyj składni:
[code]
tutaj wstaw swój kod
[/code]

Jeżeli zrobisz literówkę lub zmienisz zdanie, możesz edytować komentarz po jego zatwierdzeniu.