Pary dat. Rozwiązanie zagadki kalendarzowej

https://xpil.eu/ywu

Zagadka jest całkiem prosta i da się ją - przy odrobinie cierpliwości - rozwiązać bez pomocy komputerów. Ja - z braku cierpliwości - napisałem sobie oczywiście prosty skrypt w Pythonie:

import pandas as pd
from pprint import pprint

dates = pd.date_range(start="2023-01-01", end="2023-12-31")
solution = set()

for d1 in dates:
  for d2 in dates:
    if (sorted([d1.month, d1.day]) == sorted([d2.month+d2.day, d2.month*d2.day])):
      solution.add(((d2.month, d2.day), (d1.month, d1.day)))
pprint(solution)
print(len(solution))

Wynik:

{((1, 1), (1, 2)),  
 ((1, 1), (2, 1)),  
 ((1, 2), (2, 3)),  
 ((1, 2), (3, 2)),  
 ((1, 3), (3, 4)),  
 ((1, 3), (4, 3)),  
 ((1, 4), (4, 5)),  
 ((1, 4), (5, 4)),  
 ((1, 5), (5, 6)),  
 ((1, 5), (6, 5)),  
 ((1, 6), (6, 7)),  
 ((1, 6), (7, 6)),  
 ((1, 7), (7, 8)),  
 ((1, 7), (8, 7)),  
 ((1, 8), (8, 9)),  
 ((1, 8), (9, 8)),  
 ((1, 9), (9, 10)), 
 ((1, 9), (10, 9)), 
 ((1, 10), (10, 11)),
 ((1, 10), (11, 10)),
 ((1, 11), (11, 12)),
 ((1, 11), (12, 11)),
 ((1, 12), (12, 13)),
 ((2, 1), (2, 3)),  
 ((2, 1), (3, 2)),  
 ((2, 2), (4, 4)),  
 ((2, 3), (5, 6)),  
 ((2, 3), (6, 5)),  
 ((2, 4), (6, 8)),  
 ((2, 4), (8, 6)),  
 ((2, 5), (7, 10)), 
 ((2, 5), (10, 7)),
 ((2, 6), (8, 12)),
 ((2, 6), (12, 8)),
 ((2, 7), (9, 14)),
 ((2, 8), (10, 16)),
 ((2, 9), (11, 18)),
 ((2, 10), (12, 20)),
 ((3, 1), (3, 4)),
 ((3, 1), (4, 3)),
 ((3, 2), (5, 6)),
 ((3, 2), (6, 5)),
 ((3, 3), (6, 9)),
 ((3, 3), (9, 6)),
 ((3, 4), (7, 12)),
 ((3, 4), (12, 7)),
 ((3, 5), (8, 15)),
 ((3, 6), (9, 18)),
 ((3, 7), (10, 21)),
 ((3, 8), (11, 24)),
 ((3, 9), (12, 27)),
 ((4, 1), (4, 5)),
 ((4, 1), (5, 4)),
 ((4, 2), (6, 8)),
 ((4, 2), (8, 6)),
 ((4, 3), (7, 12)),
 ((4, 3), (12, 7)),
 ((4, 4), (8, 16)),
 ((4, 5), (9, 20)),
 ((4, 6), (10, 24)),
 ((4, 7), (11, 28)),
 ((5, 1), (5, 6)),
 ((5, 1), (6, 5)),
 ((5, 2), (7, 10)),
 ((5, 2), (10, 7)),
 ((5, 3), (8, 15)),
 ((5, 4), (9, 20)),
 ((5, 5), (10, 25)),
 ((5, 6), (11, 30)),
 ((6, 1), (6, 7)),
 ((6, 1), (7, 6)),
 ((6, 2), (8, 12)),
 ((6, 2), (12, 8)),
 ((6, 3), (9, 18)),
 ((6, 4), (10, 24)),
 ((6, 5), (11, 30)),
 ((7, 1), (7, 8)),
 ((7, 1), (8, 7)),
 ((7, 2), (9, 14)),
 ((7, 3), (10, 21)),
 ((7, 4), (11, 28)),
 ((8, 1), (8, 9)),
 ((8, 1), (9, 8)),
 ((8, 2), (10, 16)),
 ((8, 3), (11, 24)),
 ((9, 1), (9, 10)),
 ((9, 1), (10, 9)),
 ((9, 2), (11, 18)),
 ((9, 3), (12, 27)),
 ((10, 1), (10, 11)),
 ((10, 1), (11, 10)),
 ((10, 2), (12, 20)),
 ((11, 1), (11, 12)),
 ((11, 1), (12, 11)),
 ((12, 1), (12, 13))}
95

Widać, że jest 95 różnych par dat spełniających warunki zagadki.

A jak Wam poszło?

1Cichemu wyszło 126. Nie zaliczam.

2Waldek stwierdził za pomocą kilku formuł w Excelu, że 96. Blisko, ale nie zaliczam. Nota bene nie do końca rozumiem Waldkowe formuły - a konkretnie to nie widzę gdzie ma zdefiniowane podwójne permutacje dat (trzeba sprawdzić wszystkie możliwe pary). A może metoda Waldka jest poprawna i się chłop po prostu walnął o 1, na przykład licząc podwójnie parę 2 lutego i 4 kwietnia? No nie wiem.

3Butter jako pierwszy nadesłał poprawne rozwiązanie, uzyskane za pomocą skryptu w Pythonie. Gratuluję wygranej.

from datetime import date, timedelta
res = []
_date = date(2023,1,1)
delta = timedelta(days = 1)

for x in range(365):
  d1 = {
  "day" :_date.day,
  "month" : _date.month,
  "date" :_date}
  res.append(d1)
  
  _date += delta  

wynik = 0
for x in res:
  suma  = x['day'] + x['month']
  iloczyn = x['day'] * x['month']  
  szuk = [ pos for pos in res if ((pos['day'] == suma) and pos['month'] == iloczyn) or ((pos['day'] == iloczyn) and (pos['month'] == suma)) ]
  if len(szuk) >0:
    wynik += len(szuk)
    wynik_print = '{0:02d}-{1:02d} --> '.format(x['day'],x['month'])
    for px in szuk:
      wynik_print += ' {0:02d}-{1:02d} '.format(px['day'],px['month'])
    print(wynik_print)
print('---------')
print(wynik)

Skrypt Buttera (powyżej) jest nieco bardziej skomplikowany od mojego, ale z drugiej strony nie wymaga używania niestandardowych bibliotek i w dodatku wyświetla wyniki w bardziej elegancki sposób:

01-01 --> 02-01 01-02 
02-01 --> 03-02 02-03 
03-01 --> 04-03 03-04 
04-01 --> 05-04 04-05 
05-01 --> 06-05 05-06 
06-01 --> 07-06 06-07 
07-01 --> 08-07 07-08 
08-01 --> 09-08 08-09 
09-01 --> 10-09 09-10 
10-01 --> 11-10 10-11 
11-01 --> 12-11 11-12 
12-01 --> 13-12    
01-02 --> 03-02 02-03
02-02 --> 04-04
03-02 --> 06-05 05-06
04-02 --> 08-06 06-08
05-02 --> 10-07 07-10
06-02 --> 12-08 08-12
07-02 --> 14-09
08-02 --> 16-10
09-02 --> 18-11
10-02 --> 20-12
01-03 --> 04-03 03-04
02-03 --> 06-05 05-06
03-03 --> 09-06 06-09
04-03 --> 12-07 07-12
05-03 --> 15-08
06-03 --> 18-09
07-03 --> 21-10
08-03 --> 24-11
09-03 --> 27-12
01-04 --> 05-04 04-05
02-04 --> 08-06 06-08
03-04 --> 12-07 07-12
04-04 --> 16-08
05-04 --> 20-09
06-04 --> 24-10
07-04 --> 28-11
01-05 --> 06-05 05-06
02-05 --> 10-07 07-10
03-05 --> 15-08
04-05 --> 20-09
05-05 --> 25-10
06-05 --> 30-11
01-06 --> 07-06 06-07
02-06 --> 12-08 08-12
03-06 --> 18-09
04-06 --> 24-10
05-06 --> 30-11
01-07 --> 08-07 07-08 
02-07 --> 14-09
03-07 --> 21-10
04-07 --> 28-11
01-08 --> 09-08 08-09
02-08 --> 16-10
03-08 --> 24-11
01-09 --> 10-09 09-10
02-09 --> 18-11
03-09 --> 27-12
01-10 --> 11-10 10-11
02-10 --> 20-12
01-11 --> 12-11 11-12
01-12 --> 13-12
---------
95

4Rozie nadesłał swoje rozwiązanie nazajutrz rano. Z jakiegoś powodu wyszło mu 48:

days_month_count = {
  1: 31,
  2: 29,
  3: 31,
  4: 30,
  5: 31,
  6: 30,
  7: 31,
  8: 31,
  9: 30,
  10: 31,
  11: 30,
  12: 31,
}

possible = set()
created = set()

for month in range(1, 13):
  for day in range(1, days_month_count[month]):
    possible.add((month, day))
    new_day1 = month * day
    new_month1 = month + day
    new_day2 = month + day
    new_month2 = month * day
    created.add((new_month1, new_day1))
    created.add((new_month2, new_day2))

count = 0
for to_check in created:
  if to_check in possible:
    print(to_check)
    count += 1

print(count)

5Pod wieczór przyszło rozwiązanie Piotra - nie dość, że poprawne, to jeszcze zrobione algorytmem w SQL. Szacun!

with __numbers AS (select * from(values(1),(2),(3),(4),(5),(6)) as n(num)),
_numbers as (select a.* from __numbers a cross join __numbers),
numbers as (select row_number() over(order by a.num) rownum from _numbers a),
longmonthdays as (select rownum day from numbers where rownum <= 31),
shortmonthdays as (select rownum day from numbers where rownum <= 30),
februarydays as (select rownum day from numbers where rownum <= 28),
shortmonths as (select * from (values(4),(6),(9),(11)) as n(month)),
longmonths as (select * from (values (1),(3),(5),(7),(8),(10),(12)) as n(month)),
february as (select 2 as month),
longdates as (select day.*,month.* from longmonthdays day cross join longmonths month),
shortdates as (select day.*, month.* from shortmonthdays day cross join shortmonths month),
februarydates as (select day.*, month.* from februarydays day cross join february month),
alldates as (
         select day, month from longdates
    union all select day, month from shortdates
    union all select day, month from februarydates
),
datecombinations AS (
  select
    a.day [my day],
    a.month [my month],
    b.day [friend day],
    b.month [friend month]
  from
    alldates a
    inner join alldates b on a.day + a.month = b.month
    and a.day * a.month = b.day
  union
  select
    a.day [my day],
    a.month [my month],
    b.day [friend day],
    b.month [friend month]
  from
    alldates a
    inner join alldates b on a.day * a.month = b.month
    and a.day + a.month = b.day
)
select
  row_number() over(
    order by
      [my day]
  ) num,
  [my day],
  [my month],
  [friend day],
  [friend month]
from
  datecombinations
order by 2, 1

6Rozie zorientował się, że jego poprzednie rozwiązanie miało pewne wady i nadesłał nowe, lepsze. Też mu wyszło 48, ale dużo szybciej i bardziej elegancko:

mm = [1, 2, 3, 4, 6, 12] # possible month after multiplication
ms = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] # possible month after addition

solutions = set()
for m in mm:
  for n in ms:
    if m * n < 31 and m + n < 13:
      solutions.add((m * n, m + n))
    if m + n < 31 and m * n < 13:
      solutions.add((m + n, m * n))
print(len(solutions))

Wydaje mi się, że Rozie próbuje tu rozwiązać inne zadanie niż przedstawione w zagadce...

P.S. Dzięki dla Waldka za przypomnienie mi o terminach - faktycznie kompletnie wyleciało mi z głowy, żeby opublikować odpowiedź. Swoją drogą mam żelazną zasadę nie publikowania zagadki zanim nie przygotuję wpisu z odpowiedzią, więc ten tutaj po prostu wisiał sobie na zapleczu i czekał na publikację. Kwestia paru kliknięć 🙂

7P.S.2. Aha, całkiem zapomniałem o tym, że w międzyczasie - zresztą za namową znajomego - spróbowałem rozwiązać tę zagadkę za pomocą popularnego ostatnio ChatGPT. Oto rezultaty:

Jak widać do osobliwości technologicznej jeszcze daleko 🙂

https://xpil.eu/ywu

9 komentarzy

 1. “licząc podwójnie parę 2 lutego i 4 kwietnia”

  Tak było, tzn tak jest. Rzeczywiście popełniłem niegodny błąd i czuję się wstrętnie.
  Przyznam, że szukałem haczyków w tej zagadce i sprawdzałem na różne sposoby wiele z nich (np. datę 29 lutego). Przeoczyłem jednak oczywiste. Tak mi wstyd…
  Naprawdę.

 2. “Swoją drogą mam żelazną zasadę nie publikowania zagadki zanim nie przygotuję wpisu z odpowiedzią, więc ten tutaj po prostu wisiał sobie na zapleczu i czekał na publikację”.

  Znaczy – znałeś nasze odpowiedzi, zanim my je uzyskaliśmy:

  Bądź uwielbiony, miłosierny Boże, Wszechmocny Stwórco, dobry nasz Panie.
  Cześć Ci oddajem w najgłębszej pokorze, w Bóstwa Twojego tonąc oceanie.

  1. Jakiś hymn czy dwa, spoko, ale aż takie rymy to mi się jednak nie należą.

   Chodziło mi bardziej o to, że zanim opublikuję zagadkę, mam już przygotowany wpis z odpowiedzią. Natomiast ponumerowane po kolei zgłoszenia czytelników dopisuję na bieżąco później.

   Zresztą w tym akurat przypadku między nadejściem odpowiedzi numer 6 a publikacją wpisu minęło całkiem sporo czasu, więc wszystko się zgadza.

   1. Te peany to tylko drobny żarto-uśmiech ściągnięty z jakiejś przypadkowej strony religio-wyznawców. Tak poza tym to, rzecz jasna, nie możesz być Bogiem, gdyż zapomniałeś o dacie publikacji rozwiązania. Bóg by nie zapomniał…

    1. W jednej z książek Pratchetta była bogini odpowiedzialna za blokowanie się chochli w szufladzie. Ja mogę być bogiem od zapominania. Panteon teraz jest pełen najróżniejszego dziwactwa 🙂

 3. Więc bądź uszafladowiona, bogini chochli.

  Jeśli już o bogach i bóstwach: Bardzo, ale to najbardziej bardzo spodobał mi się cytat:
  “If you broke down holy water into hydrogen and oxygen you could make a holy hydrogen bomb”.
  Kilka cytatów z twojej strony już wcześniej mi się podobało (z siedem razy nawet się śmiałem), ale ten przebija wszystko. To jest KWINTESENCJA. Trzeba tylko spojrzeć w głąb. W głąb bomby wodorowej. Serdecznie pozdrawiam…

 4. Ech, machnąłem się w warunku poprawności miesiąca i w niektórych przypadkach zaliczyło mi daty z miesiącami większymi od 12 – nie wiem, jakim cudem udało mi się tego nie zauważyć w wynikach. Po poprawieniu wyszło już dobrze.

 5. Nie tylko liczyłem co innego, niż przedstawione w zagadce, ale dodatkowo z błędem. Chodzi oczywiście o linię

  for day in range(1, days_month_count[month]):
  

  Za mało o 1 w górnym zakresie.

  I tak, policzyłem po prostu ile unikalnych dat można utworzyć przez mnożeniododawanie.

Leave a Comment

Komentarze mile widziane.

Jeżeli chcesz do komentarza wstawić kod, użyj składni:
[code]
tutaj wstaw swój kod
[/code]

Jeżeli zrobisz literówkę lub zmienisz zdanie, możesz edytować komentarz po jego zatwierdzeniu.