Thou shalt keep thy religion to thyself.

Thou shalt keep thy religion to thyself.